Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden van GENO€G

 • Definities
  • In deze algemene voorwaarden worden de hier na volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
   1. GENO€G: GENO€G gevestigd aan Oosteinde 54, 7671 AB, Vriezenveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71901868;
   2. Klant: de natuurlijke persoon met wie GENO€G een overeenkomst aangaat;
   3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen GENO€G en de klant.
  • Totstandkoming van de overeenkomst, looptijd en opzegging
   • De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend door middel van aanschaffing van het product. Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant verstrekt.
   • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de klant geen gebruik meer wil maken van de diensten van GENO€G, dan kan de klant de overeenkomst te allen tijde opzeggen
  • Uitvoering van de overeenkomst
   • De werkzaamheden die GENO€G in opdracht van de klant uitvoert zijn in de overeenkomst opgenomen.
   • GENO€G zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. GENO€G garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt.
   • Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die aan GENO€G door de klant zijn toevertrouwd, dient GENO€G dezelfde zorg aan te wenden die zij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt.
   • De Nederlandse wetgeving is van toepassing op alle werkzaamheden voor de training en coaching die door GENO€G zal worden nageleefd.
   • Indien GENO€G een termijn heeft aangegeven waarbinnen zij de werkzaamheden zal uitvoeren, dan is dat niet een fatale termijn. Als een termijnoverschrijding dreigt, zal GENO€G de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en in overleg treden.
  • Prijzen, tarieven en meerkosten
   • Kosten voor training en coaching worden jaarlijks vastgesteld.
   • De hoogte van de kosten: https://www.jebb.nl
   • Alle vermelde prijzen en tarieven zijn incl. btw.
   • Indien GENO€G in opdracht van de klant werkzaamheden uitvoert die niet in de overeenkomst zijn opgenomen, dan wordt voor deze werkzaamheden een uurtarief in rekening gebracht van € 185,00 incl. btw.
   • Indien GENO€G met goedkeuring van de klant een derde partij inschakelt bij het uitvoeren van de overeenkomst, worden de kosten daarvan aan de klant in rekening gebracht.
  • Verplichtingen van de klant
   • De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan GENO€G aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn, zoals: inkomsten, uitgaven, schulden, lopende betalingsverplichtingen en het saldo van alle bankrekeningen die op zijn naam staan.
   • De klant staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan GENO€G ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
   • De klant vrijwaart GENO€G voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
   • De klant is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële situatie direct aan GENO€G mede te delen.
   • De klant blijft zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen.
   • De klant is verplicht gedurende de overeenkomst geen schulden te maken. Onder schulden dient ook te worden verstaan roodstand op een bankrekening.
   • Het is de klant niet toegestaan gedurende de overeenkomst, zonder toestemming van GENO€G, nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan.
   • Indien de klant in strijd handelt met artikel 5.6 of artikel 5.7, dan wordt direct het leefgeld van de klant verminderd.
   • De klant zorgt ervoor dat alle correspondentie die betrekking heeft op zijn financiën wekelijks per post naar GENO€G wordt gestuurd.
   • De klant dient telefonisch, via de e-mail en per post goed bereikbaar te zijn.
   • De klant neemt zelf de beslissingen, al dan niet op basis van het uitgebrachte advies van GENO€G. De klant dient met betrekking tot elk contract, welke hij met een derde partij afsluit:
    1. zelf de intentie te hebben om dit contract af te sluiten;
    2. zelf de inhoud van dit contract te kennen;
    3. zelf het contract te ondertekenen.
   • GENO€G kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een handelen en/of nalaten van een derde partij met wie de klant een contract heeft afgesloten.

 

 • Facturatie en betaling
  • Facturatie geschiedt nadat een dienst afgenomen wordt.
  • Indien de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau of deurwaarder en zullen de wettelijk vastgestelde incassokosten aan de klant in rekening worden gebracht.

 

 •  

 

 • Aansprakelijkheid en verjaring
  • GENO€G kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van overmacht of enige daad of nalatigheid van de klant.
  • GENO€G is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat GENO€G is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor GENO€G kenbaar behoorde te zijn.
  • GENO€G aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van GENO€G in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
  • GENO€G is niet aansprakelijk voor beschadiging of te niet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de klant, GENO€G of derden.
  • GENO€G is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens via de e-mail.
  • GENO€G kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij haar of bij derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de klant.
  • GENO€G kan niet aansprakelijk worden gesteld door de klant als deurwaarders kosten in rekening brengen bij het sturen van een herinnering of het halen van een vonnis bij de rechtbank.
  • Aansprakelijkheid van GENO€G voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen en psychische schade is uitgesloten.

 

 • Beëindiging van de overeenkomst door GENO€G
  • GENO€G heeft het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te beëindigen indien:
   1. De klant een medewerker van GENO€G bedreigt, seksueel intimideert, discrimineert of mishandelt;
   2. Het voor GENO€G niet meer mogelijk is om de begeleiding en/of de verleende opdracht op een verantwoorde wijze voort te zetten;
   3. De klant zijn verplichtingen jegens GENO€G die voortvloeien uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en/of de wet niet nakomt.

 

 • Persoonsgegevens
  • Na het tot stand komen van de overeenkomst, wordt door GENO€G een persoonlijk dossier van de klant aangemaakt. Hierin worden alle persoonlijke en financiële gegevens van de klant opgenomen.
  • GENO€G garandeert de geheimhouding van vertrouwelijke gegevens van de klant, met inachtneming van de bepalingen van de AVG.